fbpx

Isikuandmete kaitse

BESTNET PRIVAATSUSTEADE

Bestnet ASi ja tema tütarettevõtted on Alexela kontserni kuuluvad ettevõtted, kes tegutsevad metallitööstuse valdkonnas, nt tootes ja müües haagiseid, osutades haagise rentimise võimalust.

Teie isikuandmete kaitse on Bestnet ASi ja tema tütarettevõtete jaoks väga oluline. Seega selgitame Teile Bestneti privaatsusteates (edaspidi Privaatsusteade), kuidas Teie isikuandmeid töötleme (nt kogume, kasutame, kaitseme) ning millised on Teie õigused oma isikuandmete töötlemisega seoses.

Teie isikuandmeid töötlemisel järgime Eesti ja Euroopa Liidu õigusakte, sh Euroopa Parlamendi ja Nõukogu (EL) määrust nr 2016/679 (edaspidi Üldmäärus).

Bestnet AS ja tema tütarettevõtete (edaspidi Bestnet) nimekirja ja kontaktandmed leiate siit.

Juhime Teie tähelepanu, et Teie käesolev privaatsusteate kohaselt on isikuandmete vastutavaks töötlejaks Bestneti ettevõtte üks või mitmekesi, kelle nimekirjale ja kontaktandmetele on viidatud eelnevas lauses. Lisaks võib teatud juhtudel olla isikuandmete vastutavaks töötlejaks olla Alexela Group OÜ või teised Alexela kontserni kuuluva ettevõtted, kuid ainult juhul, kui see on kooskõlas õigusaktidega.

Käesolev privaatsusteade hõlmab Bestnetis toimuvat Teie isikuandmete töötlemist ning on kooskõlas Alexela kontserni isikuandmete töötlemise põhimõtetega. Juhul kui olete Bestneti ettevõtte klient, siis saate oma isikuandmete töötlemise osas vajaliku info käesolevatest põhimõtetest. Alexela kontserni isikuandmete töötlemise põhimõtted ja Alexela kontserni kuuluvate ettevõtete nimekirja leiate siit.

Bestnet töötleb Teie isikuandmeid üksnes eesmärgil, milleks Teilt andmeid kogusime ning selle eesmärgi täitmiseks vajalikus ulatuses. Juhul kui Teie isikuandmete töötlemise eesmärk täitunud ning puudub ka muu alus ja kohustus Teie isikuandmeid töödelda, siis kustutame Teie isikuandmed.

Privaatsusteade annab infot, kui näiteks kasutate Bestneti tooteid, teenuseid, rakendusi, e-keskkondi (nt veebipood internetis, mis võimaldab kliendi teha tehinguid) või külastate Bestneti veebilehti.

Privaatsusteade ei kajasta teiste ettevõtete toodete, teenuste, rakenduste, veebilehtede jne andmetöötlust, isegi kui on võimalik kasutada läbi meie teenuste või teistele veebilehtedele ja e – keskkondadele pääseda läbi Bestneti veebilehtede või e -keskkondade.

Bestnet võimaldab Teil privaatsusteatega tutvuda igal ajal läbi Bestneti veebilehtede ja Bestneti kontoris aadressil: Lehola tee 1, Lehola küla, Lääne-Harju vald. Privaatsusteatele viitame, sh võimaldame tutvuda, nt lepingu sõlmimisel, teenuse või toote pakkumisel ja müümisel, e -keskkonda (sh veebipoodi) pakkumisel. Juhime Teie tähelepanu, et privaatsusteade on informeeriv dokument ning ei ole osa Teiega sõlmitavast lepingust.

Teema endast olenevalt kõik, et hoida privaatsusteade ajakohasena ja Teile kättesaadav eelnevalt nimetatud viisidel. Muudatustest privaatsusteates teavitame Teid Bestneti veebilehtede vahendusel või muul mõistlikul viisil.

ISIKUANDMED NING MILLISEID ISIKUANDMEID BESTNET TÖÖTLEB

Bestnet AS on isikuandmete vastutav töötleja, kes edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Isikuandmed on teave inimese ehk füüsilise isiku (eelnevalt ja edaspidi Teie või Andmesubjekt) kohta, mille kaudu on füüsiline isik otseselt või kaudselt tuvastatud või tuvastatav. Selguse huvides oleme jaganud Teie isikuandmed järgnevatesse kategooriatesse:

ISIKUANDMETE KOGUMINE

Bestnet kogub Teie isikuandmeid erinevatest allikatest. Kogutav isikuandemete koosseis sõltub sellest, nt milliseid tooteid soovite osta , teenuseidvõie-keskkondikasutada(ntveebipoesttellimine),milliseid isikuandmed on nende pakkumiseks vajalik kasutada. Loomulikult on oluline ka, millises ulatuses isikuandmeid Bestnetile pead vajalikuks edastada ning milliseid nõusolekuid annad Bestnetile isikuandmete töötlemiseks. Lähtume isikuandmete kogumisel üldmäärusest tulenevate põhimõtetega (nt minimaalsuse ja eesmärgipärasuse põhimõttega), täpsemad põhimõtete loetelu leiate siit.

Kogume Teie isikuandmeid nt järgmistel viisidel: 
toote pakkumisel või/ja ostmisel (nt veebipoest); 
teenuse kasutamisel; 
uudiskirjade tellimisel; 
avalduste, infopäringute (nt hinnapäring), kaebuste jms tegemisel; 
vajaduspõhiselt saame Teie isikuandmeid ka muudest allikatest, kui see peaks osutuma

vajalikuks lepingu sõlmimisel, täitmisel, täitmiseks tagamiseks või õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Isikuandmete töötlemise alused ja eesmärgid

Isikuandmeid töötlemine peab olema põhjendatud ja vastama isikuandmete töötlemise põhimõtetele. Üldmäärusest tulenevalt on isikuandmete töötlemise õiguslikke aluseid mitmeid, kuid antud juhul Bestnet töötleb isikuandmeid järgnevatel alustel: õigusaktidest tulenevate ehk juriidiliste kohustuste täitmiseks, lepingu sõlmimiseks ja selle täitmiseks, Bestnet-i õigustatud huvi alusel ning Teie ehk andmesubjekti nõusolekul.

SeegatöötlemeTeieisikuandmeidneljaerinevaõiguslikulalusel.JuhimeTeietähelepanuasjaolule,et nendeisikuandmetetöötlemisesäilitustähtaegadeosaskehtivaderinevadsäilitustähtajadningTeilon erinevad õigused isikuandmete töötlemist mõjutada. Täpsemat infot selle kohta leiate j ärgnevast tekstist, milles selgitame pikemalt erinevate alustel isikuandmete töötlemist. 
Õigusaktidest tulenev ehk juriidilise kohustuse täitmine

Õigusaktidest tulenev ehk juriidilise kohustuse täitmine on isikuandmete töötlemine sellisel viisil, mis tuleb kehtivatest õigusaktidest ning Bestnetil on kohustatud vastavat tegevust tegema, kuivõrd Bestnet-ilt nõutakse seda õigusaktidest tulenevatel alustel.

Antud andmetöötluse üle ei saa Bestnet ega Teie otsustada, kuna tegemist on õigusaktidest tuleneva kohustusega, mida tuleb täita. Nt kuuluvad siia alla järgmised eesmärgid:

Raamatupidamisega seonduvad andmed 
Riigiasutustele, sh järelevalveasutustele päringutele vastamine ja rikkumistest teavitamine 
Isikute teavitamine toimunud rikkumisest

Lepingu sõlmimine ja selle täitmine, sh täitmise tagamine

Antud juhul isikuandmete töötlemine seisneb peamiselt selles, et pakume või/ja müüme Teile tooteid või pakume või/ja ostame teatud teenuseid, et Bestnetil oleks seda võimalik teha, siis on vajalik Teie isikuandmeid töödelda. Hoiame Teie isikuandmete töötlemise nagu ka teistel juhtudel minimaalsena ehk töötleme isikuandmeid minimaalselt eesmärgi saavutamiseks. Nt töötleme antud juhul Teie isikuandmeid järgmisetel eesmärkidel: 
Lepingueelsed suhted, nt pakkumise tegemine; 
Inimese ehk andmesubjekti tuvastamine, sh andmesubjekti esindaja tuvastamine; 
Tellimuste haldamine; 
Inimese ehk andmesubjekti teenindamine, nt meeldetuletuste edastamine; 
Lepingust tuleneva kohustuse täitmine, nt toode tarnimine; 
Lepingutega seotud dokumentatsiooni haldamine; 
Lepingukohase kvaliteedi tagamine; 
Arvelduse, nt arvete koostamine.

Nõusolekul põhinev isikuandmete töötlemine

Nõusoleku alusel töötleme Teie isikuandmeid üksnes ulatusel ja eesmärkidel, milleks olete nõusoleku andnud.Nõusolekutisikuandmetetöötlemiseksküsimentjärgmisteleesmärkidel: 
Turunduspakkumiste- ja teadete tegemine (SMS, MMS, e-kirjad jm) 
Edastada isikuandmeid turunduslikuks töötlemiseks teistele Alexela kontserni kuuluvatele

ettevõtetele ja volitatud töötlejatele

Andmesubjekti poolt antav nõusolek on antud vabatahtlikult, teadlikult ja ühemõtteliselt. Nõusolekut on isikul võimalik igal ajal tagasi võtta kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (nt saates e-kirjaga nõusolekust tagasivõtmise avaldus ning see vastab õigusaktidest tulenevatele nõuetele). Nõusolek kehtib kuni selle tagasivõtmiseni või uue nõusoleku andmiseni. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu. Olenevalt nõusoleku andmise ja tagasivõtmise viisist võib see rakenduda teatud ajalise perioodi jooksul. Pikem viivitus võib tekkida, kui annate või võtate tagasi nõusoleku paberkandjal, sellisel ei ole võimalik Bestnetil seda kiiresti andmebaasis muuta.

Õigustatud huvi 
Õigustatud huvi tähendab, et Bestneti huvi isikuandmete töötlemiseks seoses Bestneti äritegevusega, et pakkuda Teile paremaid teenuseid ja tooteid ning seeläbi neid paremaks arendada. Sellisel juhul saame pakkuda Teile teenuseid, tooteid, teenindust jms just selliselt nagu Teie seda Bestnetilt ootate.

Õigustatud huvi alusel töötleme Teie isikuandmeid juhul, kui isikuandmete töötlemine on vajalik ja vastavusesTeieehkandmesubjektiõigustejahuvidega.NttöötlemeTeieisikuandmeidõigustatudhuvi alusel järgnevatel eesmärkidel:

Kampaaniate korraldamine 
Vajadusel Alexela kontserni siseseks andmevahetuseks 
Kliendisuhte hoidmiseks, nt vestlus Bestnetiga 
Bestneti vara kaitseks, nt videovalve

Peame vajalikuks viidata, et eelpool toodud õiguslike aluste all isikuandmete töötlemise eesmärgid ei ole ammendavad, kuid töötleme Teie isikuandmeid alati kooskõlas õigusaktidega. Juhul kui Teil on oma isikuandmete töötlemise osas küsimusi oleme alati nõus neile vastama. Meie kontaktid leiate privaatsusteate lõpus olevast lõigust, pöördumine Bestneti poole.

Isikuandmete vastuvõtjad

Isikuandmeid võivad töödelda Alexela kontserni ettevõtted, kui see nt vajalik Bestneti ettevõtte juhtimis- ja administratiivotsuste tegemisel ning on kooskõlas õigusaktidega.

Bestnetikoostööpartneridonettevõtted,kestöötlevadTeieisikuandmeidBestnetinimel.Üldmääruse kohaselt on tegemist Bestneti volitatud töötlejatega, kelle nimekirja leiate siit. Volitatud töötlejad ei kasuta isikuandmeid muul eesmärgi kui Bestnetiga kokkulepitud tegevuse tegemiseks, nt Teile toote müümine või edastamine.

Volitatud töötlejad on ettevõtted, kes asuvad Eestis, Euroopa Liidus Euroopa Liidu Majanduspiirkonnas, kuid üksikutel juhtudel võivad nad asuda ka väljaspool mainitud piirkonda. Kõikidel juhtudel on meil kasutusel võetud meetmed, mis tagavad Teie isikuandmete töötlemise turvalisuse nendes riikides. Juhul kui soovite saada infot käesoleva isikuandmete töötlemise osas, siis on Teil võimalik edastada meile oma isikuandmetega tutvumise päring.

Juhul kui tekib olukord, et Bestneti koostööpartnerit ehk volitatudtöötlejat tuleb õigusaktide kohaselt käsitleda hoopis kaasvastutava töötlejana, mis tähendab, et Teie isikuandmete osas vastutame antud juhul (nt toote müümisel) nii meie kui ka koostööpartner, siis sellisel juhul kehtivad lisaks Bestneti tingimustele ka koostööpartneri isikuandmete kaitse tingimused.

Bestnet võib Teie isikuandmeid edastada ka pädevatele riigiasutustele (nt kohtule, politseile), kui selleks kohustavad teda õigusaktid. Seega edastame isikuandmeid üksnes kooskõlas õigusaktidega.

Võime edastada Teie isikuandmeid maksehäirete avaldajatele, kui teeme seda üksnes kooskõlas õigusaktidega.

Anonüümsed andmeid ei ole isikuandmed, kuna nende alusel ei ole võimalik füüsilist isikut tuvastada. Selliseid andmeid võime töödelda muudel eesmärkidel ja teistele isikutele. Samuti, kui neile andmete rakenduvad õigusaktidest tuleneva täiendavad kohustused, siis järgime ka neid.

Isikuandmete säilitamine 
SäilitameTeieisikuandmeidseni,kuniseeonvajalikisikuandmetetöötlemiseeesmärgisaavutamiseks või kuni seadusest tulenev kohustus seda ette näeb.

Teatud juhtudel säilitame Teie isikuandmeid kauem, kui järgnevas loetelus viidatud, nt ei rakenda me automaatselt kustutustähtaega võlgnevuse või kohtuvaidluse olemasolul.

Peame oluliseks Teile viidata, et järgnev loetelu ei ole ammendav, kuid näiteks säilitame Teie isikuandmed järgnevalt:

Videovalve salvestused (kustutame hiljemalt 1 kuu möödudes, kui õigusaktidest ei tulene teisiti); 
Hinnapakkumise info, kes ei sõlmi lepingut (kustutame hiljemalt 2 aasta möödudes, kui õigusaktidest ei tulene teisiti); 
Andmesubjektiga seotud sündmused, nt nõustamine (kustutame hiljemalt 2 aasta möödudes, kui õigusaktidest ei tulene teisiti) 
Lepinguga seotud täitmisega seotud info ( nt Eestis lepingu kehtivuse aja ning väh emalt 3 aastat peale lepingu kehtivuse lõppu) 
Raamatupidamisandmed (nt Eestis kustutame 7 aastat möödudes, arvestades majandusaasta lõppu)

Isikuandmete töötlemise turvalisus

Bestnet kasutab isikuandmete töötlemise terviklikkuse, käideldavuse ja konfidentsi aalsuse tagamiseks vajalikke infotehnoloogilisi turvameetmeid, et tagada ajakohased turvameetmed Teie isikuandmetele. Vastavad meetmed hõlmavad nt töötajaid, kontorihooneid, tehniliste seadmete kaitset.

Bestneti töötajatele kehtivad andmete (sh isikuandmete) konfidentsiaalsusnõuded. Lisaks korraldatakse neile isikuandmete kaitse alaseid koolitusi.

Bestneti koostööpartnerid ehk volitatud töötlejad ja Alexela kontserni ettevõtted on kohustatud Teie isikuandmete töötlemisel tagama ajakohased turvameetmed.

Elektrooniline turundus

TeatudjuhtudelonTeilvõimalikandanõusolekomaandmeteotseturunduslikukskasutamiseks.StTeil onvõimalikandaBestnetilenõusolekomaisikuandmetetöötlemisekseesmärgil,etTeileoleksvõimalik edastada e-kanal kaudu turunduspakkumisi või -teateid.

E-kanalid, mille kaudu turunduspakkumusi või -teateid edastame on, nt SMS, e-post, MMS.

Nõusolekuid otseturunduslikul eesmärgil andmeid töödelda võetakse lepingute puhul eraldiseisvalt muudest tingimustest, nt märkides linnukese kastikesse, et soovite vastavaid pakkumisi saada.

Juhul kui soovite üksnes liitud Bestneti turunduspakkumiste- või teadetega, siis osad Bestneti veebilehedvõimaldavadTeilseda.Sellekspeatesisestamalihtsaltveebilehelomae-postiaadressining seejärel samale e-postile saadetud e-kirjas ka kinnitama, et nõustute edaspidi turunduspakkumisi- ja teateid saama. Sellisel juhul saabuvad Teile üldised Bestneti ning koostööpartnerite pakkumised.

SellestonTeilalativõimaliklihtsaltloobuda,ntturunduspakkumisevõi-teatelõpusonloobumiselink, e-kirja saatmise teel järgnevale aadressile loobu@tiki.ee või muul Bestneti pakutaval viisil. 
Nõusolekuandmiselannatenõusolekuüldjuhulkameiekoostööpartneritepakkumistesaatmiseks,kes on välja toodud siin. Juhime tähelepanu, et koostööpartnerite pakkumised edastame Teile koos oma turunduspakkumise- või teatega.

Bestnet lähtub personaalsete turunduspakkumiste- või teadete tegemisel Teie tarbimisharjumustest (st teeme profiilianalüüsi ehk lähtume nt Teie ostuajaloost, mis on Bestnetile teada), kuid kindlasti viitame nõusoleku võtmisel täpsemalt, millistest tarbimisharjumustest lähtume.

Õigused isikuandmetega seoses

Õigus tutvuda oma isikuandmetega

Teilonalatiõigustutvudaomaisikuandmetega,nendeallikatejakasutamiseeesmärkidega.Samution Teil õigus saada teavet selle kohta, millised on andmete töötlemise säilitustähtajad. Andmete on võimalik tutvuda, kui pöördute vastavatesse Bestneti kontoritesse, mis seda võimaldavad või võtate Bestnetiga ühendust e-kirja kaudu. Samuti teatud juhtudel on Teil võimalik oma isikuandmeid parandada ka Bestneti e-keskkondade kaudu, selleks peab vastav e-keskkond seda võimaldama. Isikuandmetega tutvumisel on vajalik ennast eelnevalt nõuetekohaselt tuvastada ning juhul kui tuleb avaldus esitada, siis see peab samuti olema nõuetekohane. Meil on võimalik Teie avalduse vastata 30 päeva jooksul, samas põhjendatud vajadusel on võimalik ka vastamistähtaega pikendada veel 60 päeva. Juhul kui peaks see vajalikuks osutuma, siis saadame ka Teile selle kohta teavituse ja põhjenduse, miks vastamistähtaega pikendame.

Peame vajalikuks Teile viidata, et teatud juhtudel võivad osade Teie isikuandmete väljastamist piirata õigusaktid,ntteisteisikuteõigusnendeprivaatsuselevõimuu(ntvideosalvestusteväljastamine,kuiei ole võimalik teisti isikute isikuandmeid tuvastamatuks muuta).

Õigus oma isikuandmete parandamisele

Juhul kui avastate, et Teie poolt meile edastatud isikuandmed on ebaõiged või on Teie isikuandmed muutunud, siis on Teil võimalik taotleda oma isikuandmete parandamist. Isikuandmete parandamist on Teil võimalik teostada, kui pöördute Bestneti kontoritesse või võtate Bestnetiga ühendust e -kirja kaudu. Samuti teatud juhtudel on Teil võimalik oma isikuandmeid parandada ka Bestneti e- keskkondade kaudu, selleks peab vastav e -keskkond seda võimaldama. Isikuandmete parandamisel on vajalik ennast eelnevalt nõuetekohaselt tuvastada ning juhul kui tuleb avaldus esitada, siis see peab samuti olema nõuetekohane.

Õigus Teid puudutavat andmetöötlust piirata

Teil on teatud juhtudel isikuandmete töötlemist võimalik piirata. Sellist õigus saab kasutada vaid järgnevatel juhtudel:

Isikuandmete õiguses kontrollimiseks, kui olete ehk andmesubjekt on isikuandmete õigsuse vaidlustanud; 
Ebaseadusliku andmetöötluse fikseerimiseks; 
Vajate isikuandmeid õigusnõude koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks; 
Esitate vastuväiteid õigustatud huvi kaalumiseks ning soovid otsuse tegemiseni vaidlusaluse andmetöötluse piirata.

Sellest tuleb Bestneti teavitada, kas Bestneti kontorites või e-kirjaga kaudu. Vastav avaldus peabolema nõuetekohaselt täidetud. Samuti tuleb Teil arvestada sellega, et antud õiguse rakendamine tähendab väga täpset eesmärgi sõnastamist ning teatud juhtudel võib see kaasa tuua, nt teenuse osutamise või toote tarne peatamise.

Õigus andmete ülekandmisele

Teil on õigus vastavalt õigusaktidele taotleda oma isikuandmete ülekandmist. Tegemist on õigusega, mis annab Teile suuremad võimaluste kontrolli oma isikuandmete üle. Bestnet võimaldab Teil masinloetaval kujul saada oma valdusesse oma isikuandmeid või lasta neid teisele teenuse või toote pakkujale edastada. Juhime Teie tähelepanu ,et isikandmete ülekandmine on võimalik ainult juhul, kui see on teostatav. St, et teine isik peab olema võimeline vastavaid isikuandmeid vastu võtma. Juhul kui teine isiku ei ole võimeline Teie isikuandmeid vastu võtma, siis selle eest ei vastuta Bestnet.

Isikuandmete ülekandmine on piiratud mitme tunnusega, nt erinev alt isikuandmete tutvumise osast. Vastavat tunnused on järgnevad:

Teil on õigus saada isikuandmeid, mis on meile esitatud struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul; 
Õigus ülekandmisele rakendub ainult isikuandmetele, mida Bestnet kasutab lepingu täitmisel või nõusoleku alusel ning ainult automatiseeritult; 
Antud õiguse realiseerimisel oleme kohustatud arvestama kolmandate isikute õigust privaatsusele.

Antud õigust saame realiseerida, kui esitate nõuetekohase avalduse Bestnetile e -kirja vahendusel.

Õigus olla unustatud ehk õigus isikuandmeid kustutada

Mõningatel juhtudel on Teil õigus olla unustatud ehk õigus lasta oma isikuandmed kustutada. Samas sageli ei ole võimalik isikuandmete kustutada, kuna nende isikuandmete töötlemine on vajalik lepingust või õigusaktidest tulenevaste kohustuste ja ülesannete täitmiseks.

Õigus esitad vastuväiteid

Teil on õigus esitada igal ajal vastuväiteid Teid puudutava isikuandmete töötlemise toimingu suhtes, mida Bestnet töötleb õigustatud huvi alusel.

Vastuväidete korral hindame õiguslikku või õiguslikke huvisid ning lõpetame võimalus kõnealuse andmetöötluse.

Vastavat õigust ei saa kasutada olukorras, kui Bestnetil on vajalik koostada, esitada või kaitsta õigusnõuet ning teistes õigusaktidega sätestatud korras.

Õigus pöörduda Bestnet-i, järelevalveasutuse või kohtu poole

Kui soovite saada lisaks täiendavat teavet oma isikuandmete töötlemise osas, siis on Teil võimalik pöörduda Bestneti poole veebilehtedel avaldatud info e -posti aadresside kaudu.

Juhul kui arvate, et Teie isikuandmetega on käitutud hooletult, siis on Teil võimalik sellest meie andmekaitsespetsialisti aadressil andmekaitse@tiki.ee.

Teil on alati õigus pöörduda oma isikuandmete kaitsmiseks ka Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsioon on riiklik järelevalveasutus, kelle poole on võimalik pöörduda konsultatsiooni või abi saamiseks isikuandmete teemal.

Küpsiste kasutamine 
Küpsised ehk inglise k. cookies on väikesed te kstifailid, mis veebilehte kasutades laetakse kasutaja arvutisse ning selle tulemusel saab brauser edastada küpsiste info igal veebilehe kasutuse korral. Küpsised on mõeldud veebilehe külastaja kasutuskogemuse parandamiseks ja lihtsustamiseks.

Samas küpsised on sul võimalik omal valikul brauseri seadmetest keelata. Samas see võib mõningatel juhtudel näiteks aeglustada veebeilehe sirvimist, vähendada teatud veebilehe funktsionaalsust.

Antud hetkel on Bestneti veebilehetel linke kolmandatele veebilehtedele ja teenustele ning sotsiaalmeedia laiendustele (nt Facebook). Vastavad laiendused on loodud peamiselt statistika või turunduse eesmärkidel. Bestneti veebilehtedel olevad kolmandate isikute laiendused alluvad kolmandate isikuteisikuandmete kaitsereeglitele. Seega soovitame sul tutvuda selliste isikuandmete kaitse praktikaga.

Küpsiste kasutamise ja haldamise kohta enamlevinud brauserites, saate täpsemat informatsiooni:

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Clear%20Recent%20History Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042